Vedtægter - Hundetjenesten.nu - Forsvundne Personer

Hundetjenesten.nu
Gå til indhold

Vedtægter

Om os
Vedtægter

Vedtægter for foreningen Hundetjenesten.nu - Forsvundne Personer

§ 1 FORMÅL
Hundetjenesten.nu er en almennyttig frivillig forening, der vederlagsfrit yder pårørende og politi assistance til eftersøgning af forsvundne personer. Hundetjenesten.nu træner og uddanner private hundeførere og deres hunde til at udføre humanitære eftersøgninger.

§ 2 HJEMSTED
Foreningen har hjemsted på formandens hjemmeadresse.

§ 3 MEDLEMMER
Medlemmer er hundefører med hund, der efter en prøvetid på 3 måneder har fået tildelt medlemskab af bestyrelsen.
Forinden indtræden i Hundetjenesten.nu's prøvetid, skal ny hundefører med hund præsentere sig på en træningsaften. Det er herefter kun med accept fra alle foreningens medlemmer, at hundefører og hund indtræder i Hundetjenesten.nu's prøvetid. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og Hundetjenesten.nu's gældende retningslinjer. Medlemskab fortsætter uanset at medlemmet ikke længere har hund, eller at medlemmets hund bliver uarbejdsdygtig.

§ 4 EKSKLUTION
Medlem af foreningen kan ekskluderes såfremt:
Medlemmet ikke følger Hundetjenesten.nu’s træningsprogram, eller ikke følger Hundetjenesten.nu’s retningslinjer.
Medlemmet har virke i anden privat forening eller sammenslutning der beskæftiget sig med humanitær eftersøgning med hunde, uden forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Medlemmet ikke overholder sin tavshedspligt i forbindelse med Hundetjenesten.nu’s eftersøgninger.
Medlemmet opfører sig upassende til træning, på eftersøgninger eller overfor de øvrige medlemmer.
Medlemmet benytter hårde træningsmetoder i træningen af sin hund.
Bestyrelsen i enighed har myndigheden til eksklusion.

§ 5. HUNDETJENESTEN.NU’S RETNINGSLINJER
Hundetjenesten.nu’s gældende retningslinjerer vedtages på generalforsamling ved simpelt flertal. Bestyrelsen udarbejder oplæg eller oplæg til ændringer i retningslinjerne, dette udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningen Hundetjensten.nu afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt i maj måned.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling mindst 14 dage før generalforsamlingens mødedato.
Indkaldelsen sendes til medlemmernes mailadresse.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Såfremt dirigenten finder det hjælpsomt, kan dirigenten udpege en stemmetæller. 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent for følgende år 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse og valg af 2 suppleanter 8. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år 9. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling
Formanden kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Alle medlemmer i Hundetjenesten.nu kan anmode bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling; såfremt dette ønskes af halvdelen af foreningens medlemmer er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling sker på samme vilkår som ved ordinær generalforsamling.

§ 7 LEDELSESFORM / BESTYRELSE Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 1 bestyrelsesmelem er på valg i ulige år, dog således at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Dette skal tilrettes således, at formand er på valg lige år og næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

§ 8 KONTINGENT
Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger opkrævningsform.
Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket skriftligt af bestyrelsen, slettes pågældende som medlem.
I særlige tilfælde, grundet i medlemmets økonomiske situation, kan bestyrelsens formand i forening med kassereren, beslutte at give medlemmet betalingsfrihed for indeværende år, mulighed for afdrag eller udskudt betaling.

§ 9 REGNSKAB
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
Foreningens valgte bilagskontrollant eller billagskontrollantsuppleant gennemgår regnskabet og fremlægger eventuelle bemærkninger til årsregnskabet på generalforsamlingen.

§ 10 TEGNINGSREGEL
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. april.
Vedtægtsændringer besluttes på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer gennemføres ved simpelt flertal blandt medlemmerne.

§ 12 OPLØSNING AF FORENINGEN
Opløsning af foreningen kan ske ved et stemmeflertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning gives foreningens midler til lignende forening der yder humanitær eftersøgning.
Vedtaget på stiftende generalforsamling tirsdag den 26. september 2023.
Akuttelefon 4215 1086
Tilbage til indhold