Privatlivspolitik - Hundetjenesten.nu - Forsvundne Personer

Hundetjenesten.nu
Gå til indhold

Privatlivspolitik

Om os
Privatlivspolitik
Vedtaget af bestyrelsen den 13. marts 2024.

Privatlivspolitik for hundetjenesten.nu
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god  databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi  behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens  legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at  opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller  når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Hundetjenesten.nu er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i  overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, Torkild Svane Kraft, koordinator@hundetjenesten.nu, telefon 2586 8682

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
∙ Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse,  telefonnummer, mailadresse, medlemmets rolle i hundetjenesten og  
certificeringsstatus.
2. Trænere
∙ Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse,  telefonnummer, mailadresse.
3. Pårørende til forsvundne personer vi eftersøger, som har taget kontakt til os: ∙ Almindelige personoplysninger: navn og telefon nummer.
4. Forsvundne personer
∙ Personfølsomme oplysninger: Dog udelukkende politiets eller pårørendes  offentliggjorte oplysninger, der har betydning i forhold til en eftersøgning: sted,  påklædning, alder, køn, billede af den forsvundne, sindstilstand.
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, f.eks. sociale  medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
∙ At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger ∙ At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
∙ At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
∙ At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent
∙ At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på  dem
∙ At administrere medlemmets rolle foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om trænere er:
∙ At kunne lave aftaler om træning

Formålene med at behandle oplysninger om pårørende til forsvundne personer vi eftersøger, er:
∙ At have relevante oplysninger der skal bruges i forbindelse med planlægning og afvikling af  en eftersøgning
∙ At vi kan informere om vores eftersøgningsarbejde

Formålene med at behandle oplysninger om forsvundne personer er:
∙ At have relevante oplysninger der skal bruges i forbindelse med planlægning og afvikling af  en eftersøgning

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens  berettigede og legitime interesser som er:
∙ At du kan deltage i foreningens aktiviteter.
∙ At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent  mv.
∙ At håndtere dine medlemsrettigheder på generalforsamlingen i henhold til foreningens  vedtægter
I det omfang vi behandler dine oplysninger som træner, sker det alene på baggrund af foreningens  berettigede og legitime interesser som er:
∙ At kunne indgå aftaler om træning.
I det omfang vi behandler dine oplysninger som pårørende og om en forsvunden person, sker det  alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
∙ At udføre samfundstjenesteligt arbejde - At søge efter en forsvunden person

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid  trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som træner, som pårørende til en forsvunden  person eller som forsvunden person.
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig når dit medlemskab ophører.
Træner: Vi sletter oplysninger om dig når samarbejdet ophører.
Pårørende til en forsvunden person: Vi sletter oplysninger om dig når en eftersøgning afsluttes.
Forsvunden person: Vi sletter oplysninger om dig når en eftersøgning afsluttes.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
∙ Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser  dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
∙ Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) ∙ Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) ∙ Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
∙ Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring ∙ Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig  i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at  henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,  undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så  hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine  personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken  ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage  meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Akuttelefon 28 49 87 97
Tilbage til indhold